Adminsk1

Author's details

Date registered: มีนาคม 18, 2014

Latest posts

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม — กุมภาพันธ์ 1, 2021
  2. ต้อนรับเทศบาล 2 หนองบัว — กุมภาพันธ์ 1, 2021
  3. แสดงความยินดีกับครูดีเด่น — กุมภาพันธ์ 1, 2021
  4. รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 — ธันวาคม 24, 2020
  5. มาตรการการเรียนการสอน เดือนสิงหาคม 2563 — พฤษภาคม 28, 2020

Author's posts listings

ก.พ. 01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม

            ตามที่ทางโรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นอนุบาล ๑ ระดับชั้นอนุบาล ๒ และระดับชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น                     บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน     ผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมดังรายชื่อแนบมาท้ายนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาประเมินความพร้อมความพร้อม     ในวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ดังนี้

ก.พ. 01

ต้อนรับเทศบาล 2 หนองบัว

ก.พ. 01

แสดงความยินดีกับครูดีเด่น

ธ.ค. 24

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

student64-0

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 1. ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 25 คน 2. อนุบาล 2 จำนวน 25 คน 3. ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน    ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564  ขอใบสมัครและรับสมัคร เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคารอำนวการ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสามารถ ใบสมัครได้ที่นี่  

พ.ค. 28

มาตรการการเรียนการสอน เดือนสิงหาคม 2563

covid

ธ.ค. 04

ถวายบังคม ร.๙

ธ.ค. 04

ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

ธ.ค. 04

เข้าค่ายพักแรม

ต.ค. 03

รับ ผอ.พรพิศ เทพปัญญา

ต.ค. 03

ตานก๋วยสลาก2562

Older posts «