ครูสันทัด คณิตชยานันท์

ชื่อผลงาน                      :  รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน                       :  นายสันทัด  คณิตชยานันท์ ปีการศึกษา                     :  2559 สถานที่ศึกษา                  :  โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย


บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80  2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก่อนเรียนกับหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sample)จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีสัมประสิทธิ์  และการทดสอบค่าที (t)   ผลการศึกษาพบว่า 1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2โดยรวม เท่ากับ 83.06/85.05 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.7074 ซึ่งสูงกว่า 0.5 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.7074 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.74 3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.32 และมีส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.66 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก