ครูอัลธิฌา เชียงแรง

ชื่อรายงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
ผู้รายงาน นางสาวอัลธิฌา เชียงแรง
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
ก่อนและหลัง การสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด หลังจากการสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จำนวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาด้วยการสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
t = test
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สูงกว่าก่อนใช้การสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากการเรียนรู้โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
( x= 4.61, S.D. = 0.16) เป็นไปตามสมมติฐาน