ครูจุไรรัตน์ รอดรังษี

เรื่อง             รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย             จุไรรัตน์ รอดรังษี

สังกัด             โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สังกัดเทศบาลนครเชียงราย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์                   2560


บทคัดย่อ

          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จานวน 138 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จานวน 37 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม ตัวแปรสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น (Independence Variable) ได้แก่ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 12 แผน แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ประโยค จานวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เรื่องประโยค จานวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t–test (Dependent – Samples) ผลการวิจัย พบว่า

 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.83/83.92 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์ 80/80

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบ ฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.51, S.D. = 0.59)

โดยสรุปการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่เชื่อถือและยอมรับได้ สามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้