ข้อมูลทั่วไป

2ชิ้น

ข้อมูลทั่วไป
1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล   ๑   ศรีเกิด   ตั้งอยู่เลขที่   734   ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย    รหัสไปรษณีย์    57000   โทรศัพท์   053 – 711620    โทรสาร  053 – 714229    website  www.tbsk1.ac.th
2  สังกัด  เทศบาลนครเชียงราย   อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย
3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึง  ประถมศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
1  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 นางเนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร    วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา

2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2  คน

นางสาวสิรินทร   โกฎฐา   วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา

นายอุดร   กลิ่นชิด   วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
                  อาคารเรียน 
1.  จำนวนอาคารเรียนถาวร  4  หลัง
2.  จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว  ไม่มี
3.  จำนวนสนามกีฬา  3  สนาม ได้แก่  สนามวอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล และสนามตะกร้อ
4.  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  29  ห้อง

ปี พ.ศ. 2558 รื้อถอนอาคาร 1
ปี พ.ศ. 2558 ก่อสร้างอาหารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ทดแทนอาคาร 1 งบประมาณ 13,570,000 บาท  โดยบริษัท เอ็ม บี เอ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ปี พ.ศ. 2559  รื้อถอนอาคาร 2  งบประมาณ 316,000 บาท โดยบริษัท์ ลานนา คาวบอย จำกัด
ปี พ.ศ. 2560 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ทดแทนอาคาร 2 งบประมาณ 11,326,000 บาท โดยบริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ปี พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารอำนวยการ 3 ชั้น
ห้องประกอบ
                        1. ห้องวิทยาศาสตร์              1  ห้อง
                        2. ห้องคอมพิวเตอร์              2  ห้อง
                        3. ห้องดนตรี-นาฏศิลป์         1  ห้อง
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา    -  ห้อง
5. ห้องพยาบาล                      1  ห้อง
6. ห้องสมุด                           1  ห้อง
7. ห้องช่างอุตรสาหกรรม      1  ห้อง
8. ห้องศิลปะ                         1  ห้อง
9. ห้องกิจกรรมอื่นๆ              4  ห้อง

ตราประจำโรงเรียน  

schoollogo           เป็นสัญลักษณ์รูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช   ทรงประทับบนแท่นที่ประทับ   พระหัตถ์ทั้งสองประครองดาบไว้บนพระเพลาทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ซึ่งหมายถึง  เป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย  และรวบรวมชาวไทยให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน  เพื่อระงับความทุกข์เข็ญต่าง ๆ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในแคว้นล้านนา  วงกลมด้านนอกปรากฏชื่อโรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  และด้านข้างประดับด้วยลายไทยที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม  เป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเชียงราย

คติพจน์ครูในโรงเรียน
     รักโรงเรียนเหมือนบ้าน  รักงานเหมือนชีวิต  รักลูกศิษย์เหมือนลูก

สีประจำโรงเรียน

สีแดง   หมายถึง   ความกล้าหาญ  อดทน
สีเหลือง  หมายถึง   ความเมตตากรุณา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
     ต้นยางอินเดีย

ยางอินเดีย