ครูเฉลิมศรี โอฬารสมบัติ

บทคัดย่อ

 

ชื่อรายงาน :      ผลการใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง                            

                          การบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน   20        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด    สำนักการศึกษา  เทศบาลนครเชียงราย

ชื่อผู้รายงาน     :   นางเฉลิมศรี  โอฬารสมบัติ

ตำแหน่ง       :    ครู    คศ. 2

สาระ             :   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา   :   2560

สถานศึกษา  :   โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  สำนักการศึกษา

                         สังกัดเทศบาลนครเชียงราย          กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา         ปีที่ 1   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง การบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สำนักการศึกษา  เทศบาลนครเชียงราย ที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20  โดยผู้ศึกษาได้นำแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกการลบ  ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน  20  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด  เทศบาลนครเชียงราย ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  35  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน  20  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จำนวน  5  เล่ม  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน  20  แผน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน  20    เป็นแบบปรนัยจำนวน  20  ข้อ  20  คะแนน  มีค่าความเชื่อมั่น  0.904

ผลการศึกษาพบว่า
1.  แบบฝึกเสริมทักษะการบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน  20  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 6   เล่ม  มีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 86.79/87.91ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน  20   มีค่าเฉลี่ยร้อยละหลังเรียน เท่ากับ 90.14 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ที่มีค่าเฉลี่ย   เท่ากับ 36.57 โดยมีค่าความต่าง เท่ากับร้อยละ  53.57