ครูเพ็ญวิภา ก้อนทอง

ชื่อเรื่อง              รายงานผลของการพัฒนาและใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย

ผู้รายงาน          นางสาวเพ็ญวิภา   ก้อนทอง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา         2560

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำพื้นฐาน ก่อนเรียนละหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งใช้ควบคู่กับแบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน (2) แบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัยพบว่า (1) แบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ81.56/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำพื้นฐาน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐานสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01