วิสัยทัศน์ และปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา ภาษา มีคุณธรรมนำความรู้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

ปรัชญา

เทคโนโลยีก้าวหน้า  พัฒนาวิชาการ  ประสานชุมชน  เปี่ยมล้นคุณธรรม   กิจกรรมกีฬาเด่น  เน้นประชาธิปไตย

เป้าหมายของสถานศึกษา

  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
  3. สถานศึกษามีหลักสูตรภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม
  4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
  5. ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ที่สมบูรณ์และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  9. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน