สถิตินักเรียน

จำนวนนักเรีนยโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ประำจปีการศึกษา 2561

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1/1 12 18 30
อนุบาล 2/1 12 14 26
อนุบาล 2/2 13 14 27
อนุบาล 3/1 19 17 36
อนุบาล 3/2 18 17 35
ประถมศึกษาปีที่  1/1 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่  1/2 16 16 32
ประถมศึกษาปีที่  1/3 14 16 30
ประถมศึกษาปีที่  1/4 17 14 31
ประถมศึกษาปีที่  2/1 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่  2/2 16 17 33
ประถมศึกษาปีที่  2/3 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่  2/4 15 16 31
ประถมศึกษาปีที่  3/1 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่  3/2 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่  3/3 14 16 30
ประถมศึกษาปีที่  3/4 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่  4/1 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่  4/2 16 23 39
ประถมศึกษาปีที่  4/3 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่  4/4 13 18 31
ประถมศึกษาปีที่  5/1 20 18 38
ประถมศึกษาปีที่  5/2 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่  5/3 16 12 28
ประถมศึกษาปีที่  5/4 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่  6/1 14 24 38
ประถมศึกษาปีที่  6/2 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่  6/3 13 17 30
ประถมศึกษาปีที่  6/4 14 14 28
รวมทั้งหมด 451 477 928