ครูและบุคลากรทางการศึกษา

DSC_0162

นางเนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                 20140213113200                                             DSC_0169

                             นายอุดร  กลิ่นชิด                                                         นางสาวสิรินทร  โกฏฐา                          รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                                         รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ครูประจำชั้นระดับปฐมวัย

นางดรุณี ธุวะคำ
ครู ประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววัชรี จันทาพูน
ครู ประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางอารีย์  บูรณสิทธิเวช
ครู ประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนิทัศนวดี  วุฒิ
ครู ประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางประภัทสรณ์ รุ้งดี
ครู ประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางพิกุล กุศลครู ประจำชั้น อนุบาล 3/1


ครู ประจำชั้น อนุบาล 3/2
ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา
นางเฉลิมศรี โอฬารสมบัติ
ครู ประจำชั้น ป. 1/1

นางสาวอัลธิฌา  เชียงแรง
ครู ประจำชั้น ป. 1/1
นางพันธุ์งาม สุดแสง
ครู ประจำชั้น ป. 1/2

นางสาวสุจิตรา ยอดบรรเทา
ครู ประจำชั้น ป. 1/3
นางสุพรรณวษา ผาสุข
ครู ประจำชั้น ป.1/4


ครู ประจำชั้น ป.2/1

นางสาวเพ็ญวิภา ก้อนทอง
ครู ประจำชั้น ป. 2/1

นางสาวสุภัทริดา อุดอุ่น
ประจำชั้น ป. 2/2 

นางอรุณี สุภาวษิต
ครู ประจำชั้น ป. 2/3
นางสาวนันทยา ใจกาศ
ครูประจำชั้น ป. 3/2

นางสาวรุ่งอรุณ ใจเครือคำ
ครู ประจำชั้น ป. 2/4

นางอรุณรัตน์ ใจบั้งเงิน
ครู ประจำชั้น ป. 3/1

นางสาวอนงนาฏ กมลรัตน์
ครู ประจำชั้น ป. 3/1

นางสาวจุไรรัตน์ รอดรังษี
ครู ประจำชั้น ป. 3/2
นาสาวจันทร์จิรา วิญญา
ครู ประจำชั้น ป. 3/3
นางนุชนาถ ศรีธิเมืองใจ
ครู ประจำชั้น ป. 3/3

นางศรีไพร   ลังกาแก้ว
ครู ประจำชั้น ป. 3/4

นางศิรินันท์  ชมพูอินทร์
ครู ประจำชั้น ป. 4/1

นายอุเทน  คำเครื่อง
ครู ประจำชั้น ป. 4/2

นางสาวกชรัตน์ เขื่อนเพชร
ครู ประจำชั้น ป. 4/3

นายชุมพล แก้วสด
ครู ประจำชั้น ป. 4/4

นายชาตรี บำเรอ
ครู ประจำชั้น ป. 5/1
 นายพีระ นเรวรรณ์
ครู ประจำชั้น ป. 5/2

นายบุญเกิด ทาบุญเป็ง
ครู ประจำชั้น ป. 5/2

นางสาวอมรพันธื กันทา
ครู ประจำชั้น ป. 5/4
นายบัญชา ธุวะคำ
ครู ประจำชั้น ป. 5/4

นายเทิด นาคพิพัฒน์
ครู ประจำชั้น ป. 6/1

นางสาวระดับศิลป์ บุดดี
ครู ประจำชั้น ป. 6/2
นายอติชาติ จันทร์ระวังยศ
ครู ประจำชั้น ป. 6/2

นายสันทัด คณิตชยานันท์
ครู ประจำชั้น ป. 6/3
ครูพิเศษ

นางพิสมัย ปัญญา
ครูพิเศษ

นายกิตติศักดิ์ บุญเป็ง
ครูพิเศษ
นายประพันธ์ วงศ์ใหญ่
ครูพิเศษ

นางสาวนวรัตน์ ต่ำแก้ว
ครูพิเศษ

นางสาวรุ่งรัตนา สุภาวรรณ์
ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่

นางสาวจิณณ์ณิชา  แทนสา
ผู้ช่วยการเงิน

นางประภาพร  รัตนะรุ่งรัศมี
ผู้ช่วยการเงิน

นางสาวรตนพร บุญทาคำ
ผู้ช่วยธุรการ
ลุงใจ
นายวิมล  พุทธรักษา
นักการภารโรง
ภาโรง
นายดวงแก้ว  ไชยแก้ว
นักการภารโรง