หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลนครเชียงราย
เว็บไซต์หลักเทศบาลนครเชียงราย
ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้บริหารฝ่ายประจำการ
สำนักปลัด สำนักการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองคลัง

เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นหน้า
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่