กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
นายปิยะพงศ์  เชื้อเจ็ดตน
ประธานกรรมการ
นายประเสริฐ จีนะบุญเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาคร  ชินะกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางปารวี  โพธิปัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิสิทธิ์ จันทสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุภาภรณ์  แก้วมาเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอัญเชิญ  ก.บัวเกษร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุวรรณ  ชัชวรัตน์
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางอนงค์  ปูคำ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายอัจฉริยะ  ผามั่ง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายถวิล  รัตนทิพยาภรณ์
ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระครูสิริกิจจาธร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นางมาลัย  สุภาศรี
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นางสิรินันท์  ชมภูอินทร์
ผู้แทนครู
นางเนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา