ชมรมผู้ปกครอง

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
นายเชษฐา วรพิทย์เบญจา
ประธานกรรมการ
นายวินัย ลาคำ
รองประธานกรรมการ
นางพันธุ์งาม สุดแสง
เลขานุการ
นางสิรินันท์ ชมภูอินทร์
ปฏิคม
นางบุญปั๋น ใจปินตา
เหรัญญิก
นายพีรพัฒน์ ขุนซาง
นายทะเบียน
นางรัตนา ปุละเปา
ประชาสัมพันธ์
นายสันทัด คณิตชยานันท์
ประชาสัมพันธ์
นางสมจิตร
กรรมการ
นางจินดา ปันอินแปง
กรรมการ
นางเมธินี บุรีแก้ว
กรรมการ
นางทองทิพย์ ศรีดวงแก้ว
กรรมการ
ด.ต.สนิท ทาปัน
กรรมการ
นายพิพัฒน์ ปาคำ
กรรมการ
นายมานัส เขื่อนเพชร
กรรมการ
นายดุษฎี วงสถาวร
กรรมการ
นายละอาด เจริญพร
กรรมการ
นายนิรุตม์ ผ่องใส
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นางไสลทิพย์ หมื่นชีวิต
ประธานกรรมการ
นางสุดาลักษณ์ สุวรรณทอง
กรรมการ
นางสุภาภรณ์ แก้วมาเมือง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นางเนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสุวัฒนา ราชคม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวิทวัส  สมสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา