เกี่ยวกับโรงเรียน

กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด นายปิยะพงศ์  เชื้อเจ็ดตน ประธานกรรมการ นายประเสริฐ จีนะบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาคร  ชินะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางปารวี  โพธิปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายพิสิทธิ์ จันทสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุภาภรณ์  แก้วมาเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอัญเชิญ  ก.บัวเกษร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุวรรณ  ชัชวรัตน์ ผู้แทนผู้ปกครอง นางอนงค์  ปูคำ ผู้แทนองค์กรชุมชน นายอัจฉริยะ  ผามั่ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายถวิล  รัตนทิพยาภรณ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา พระครูสิริกิจจาธร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ นางมาลัย  สุภาศรี ผู้แทนองค์กรศาสนา นางสิรินันท์  ชมภูอินทร์ ผู้แทนครู นางเนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา

View page »

SONY DSC

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางเนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                                                             นายอุดร  กลิ่นชิด         …

View page »

ชมรมผู้ปกครอง

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด นายเชษฐา วรพิทย์เบญจา ประธานกรรมการ นายวินัย ลาคำ รองประธานกรรมการ นางพันธุ์งาม สุดแสง เลขานุการ นางสิรินันท์ ชมภูอินทร์ ปฏิคม นางบุญปั๋น ใจปินตา เหรัญญิก นายพีรพัฒน์ ขุนซาง นายทะเบียน นางรัตนา ปุละเปา ประชาสัมพันธ์ นายสันทัด คณิตชยานันท์ ประชาสัมพันธ์ นางสมจิตร กรรมการ นางจินดา ปันอินแปง กรรมการ นางเมธินี บุรีแก้ว กรรมการ นางทองทิพย์ ศรีดวงแก้ว กรรมการ ด.ต.สนิท ทาปัน กรรมการ นายพิพัฒน์ ปาคำ กรรมการ นายมานัส เขื่อนเพชร กรรมการ นายดุษฎี วงสถาวร กรรมการ นายละอาด เจริญพร กรรมการ นายนิรุตม์ …

View page »

IMG_20140324_072233

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  ตั้งอยู่เลขที่  734  ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง     จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์  053 – 711620   โทรสาร  053 – 714229    สังกัด เทศบาลนครเชียงราย   จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3   มีพื้นที่  6  ไร่   3  งาน   30  ตารางวา ประวัติความเป็นมา โรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาล ๑ ศรีเกิด  ก่อตั้งเมื่อวันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2468  โดยอาศัยศาลาบาตรหน้าพระวิหารในกำแพงวัดศรีเกิด  เป็นสถานที่จัด การเรียนการสอน   มีครูคนเดียว  คือ  นายแสงทอง   ดีมาโรศ   เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียนประมาณ  40  คน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา  09.00 …

View page »

วิสัยทัศน์ และปรัชญา

วิสัยทัศน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา ภาษา มีคุณธรรมนำความรู้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ปรัชญา เทคโนโลยีก้าวหน้า  พัฒนาวิชาการ  ประสานชุมชน  เปี่ยมล้นคุณธรรม   กิจกรรมกีฬาเด่น  เน้นประชาธิปไตย เป้าหมายของสถานศึกษา ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สถานศึกษามีหลักสูตรภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ที่สมบูรณ์และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สถานศึกษามีหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

View page »

สถิตินักเรียน

จำนวนนักเรีนยโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ประำจปีการศึกษา 2561 ชั้น ชาย หญิง รวม อนุบาล1/1 12 18 30 อนุบาล 2/1 12 14 26 อนุบาล 2/2 13 14 27 อนุบาล 3/1 19 17 36 อนุบาล 3/2 18 17 35 ประถมศึกษาปีที่  1/1 15 17 32 ประถมศึกษาปีที่  1/2 16 16 32 ประถมศึกษาปีที่  1/3 14 16 30 ประถมศึกษาปีที่  1/4 17 14 31 ประถมศึกษาปีที่  2/1 …

View page »

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเชียงราย เว็บไซต์หลักเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารฝ่ายประจำการ สำนักปลัด สำนักการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม กองคลัง เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นหน้า โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

View page »

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

ระแบบโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ใช้ระบบการกระจายอำนาจการบริหารตามธรรมาภิบาล  

View page »

schoollogo

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป 1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล   ๑   ศรีเกิด   ตั้งอยู่เลขที่   734   ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย    รหัสไปรษณีย์    57000   โทรศัพท์   053 – 711620    โทรสาร  053 – 714229    website  www.tbsk1.ac.th 2  สังกัด  เทศบาลนครเชียงราย   อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย 3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึง  ประถมศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 1  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางเนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร    วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2  คน นางสาวสิรินทร   โกฎฐา   วิทยฐานะ  …

View page »