เผยแพร่ผลงาน

ครูจุไรรัตน์ รอดรังษี

เรื่อง             รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัย             จุไรรัตน์ รอดรังษี สังกัด             โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สังกัดเทศบาลนครเชียงราย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีที่พิมพ์                   2560 บทคัดย่อ           รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง …

View page »

0005

ครูนวรัตน์ ต่ำแก้ว

View page »

12006906_1062337663777012_683517999_o

ครูนันทยา ใจกาศ

    บทคัดย่อ ชื่อหัวข้อศึกษา  : รายงานการศึกษาผลการใช้หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ชุดพระมหากษัตริย์ผู้ทรง สถาปนาอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา      และ วัฒนธรรม   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  จ.เชียงราย ชื่อผู้ศึกษา         :  นางสาวนันทยา  ใจกาศ ปีการศึกษา        :  2558 การศึกษาผลการใช้หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ชุดพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จ.เชียงราย เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ชุดพระมหากษัตริย์ผู้ทรง สถาปนาอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยบุคคลสำคัญของชาติไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จ.เชียงรายที่เรียนด้วยหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ …

View page »

0001

ครูประพันธ์ วงศ์ใหญ่

View page »

ครูประภัทสรณ์ รุ้งดี

การศึกษาเรื่อง :  ผลการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ผู้ศึกษา                  : ประภัทสรณ์  รุ้งดี สังกัด                    : โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด   สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ปีการศึกษา           : ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2557   บทคัดย่อ  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่   ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดในภาพ และศึกษาผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  แยกเป็นรายด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  จำนวน 30 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเลือก  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง   แบบประเมินพัฒนาการ  นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย …

View page »

ปกคู่มือ

ครูพิกุล กุศล

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง      : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ            การจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ชื่อผู้ศึกษา  :  นางพิกุล  กุศล ปีการศึกษา : 2557 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ และเพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อน และหลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาล                   ปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  จังหวัดเชียงรายจำนวน 30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดั้งนี้ ประกอบด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยแผนการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์                    เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ดำเนินการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมการทดลอง ระหว่างการทดลอง ในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 1-10 โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จนครบ 10 สัปดาห์ จึงทำการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชุดเดียวกันซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการจัดกิจกรรม การทดลองวิทยาศาสตร์ในระหว่างการทดลองสัปดาห์ที่ 1 –10 …

View page »

ครูภานุรัตน์ นันตา

บทคัดย่อ ชื่อวิจัย            รายงานการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล  5  เด่นห้า        เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัย                     นายภานุรัตน์  นันตา ปีการศึกษา             2557 สถานศึกษา            โรงเรียนเทศบาล 5  เด่นห้า  เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย                        การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  คือ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5  เด่นห้า …

View page »

ครูรุ่งอรุณ ใจเครือคำ

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง         :    ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา      :  นางสาวรุ่งอรุณ  ใจเครือคำ ปีการศึกษา    :  2558 สถานศึกษา    :  โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด …

View page »

ครูสันทัด คณิตชยานันท์

ชื่อผลงาน                      :  รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน                       :  นายสันทัด  คณิตชยานันท์ ปีการศึกษา                     :  2559 สถานที่ศึกษา                  :  โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80  2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก่อนเรียนกับหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล …

View page »

ครูอติชาติ จันระวังยศ

ชื่อรายงาน            รายงานผลการสอนโดยวิธีเรียน ของ เดวิด เอคอล์บ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์และ เจตคติต่อการเรียนดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ผู้รายงาน               นายอติชาติ    จันระวังยศ สถานศึกษา           โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ปีที่ศึกษา               2558 บทคัดย่อ                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนดนตรีตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยวิธีเรียน ( Learning  How  To  Learn )  ของ  เดวิด เอคอล์บ ( David  A. Kolb)   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เทคนิคการสอนดนตรีตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยวิธีเรียน( Learning  How  To  Learn )  ของ  เดวิด เอคอล์บ ( David  …

View page »

12592246_840744132715165_6358499627289546996_n

ครูอรุณี สุภาวษิต

บทคัดย่อ   การศึกษาเรื่อง :  การใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล  ๑ ศรีเกิด ผู้ศึกษา          :    อรุณี   สุภาวษิต สถานศึกษา    :    โรงเรียนเทศบาล  ๑ ศรีเกิด  สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ปีการศึกษา     :    2557   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ   และเพื่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล  ๑ ศรีเกิด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล  ๑ …

View page »

ครูอัลธิฌา เชียงแรง

ชื่อรายงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ผู้รายงาน นางสาวอัลธิฌา เชียงแรง สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ปีที่ศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ก่อนและหลัง การสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด หลังจากการสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน …

View page »

ครูอุเทน คำเครื่อง

View page »

ครูเฉลิมศรี โอฬารสมบัติ

บทคัดย่อ   ชื่อรายงาน :      ผลการใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง                                                       การบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน   20        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด    สำนักการศึกษา  เทศบาลนครเชียงราย ชื่อผู้รายงาน     :   นางเฉลิมศรี  โอฬารสมบัติ ตำแหน่ง       :    ครู    คศ. 2 สาระ             :   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา   :   2560 สถานศึกษา  :   โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  สำนักการศึกษา                          สังกัดเทศบาลนครเชียงราย          กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา         ปีที่ 1   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  …

View page »

56349

ครูเทิด นาคพิพัฒน์

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน     เทิด   นาคพิพัฒน์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีการศึกษา   2557 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาผลการใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย ก่อนและหลังการเรียน และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จำนวน 104 คน กลุ่มตัวอย่าง เพื่อการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง …

View page »

ครูเพ็ญวิภา ก้อนทอง

ชื่อเรื่อง              รายงานผลของการพัฒนาและใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย ผู้รายงาน          นางสาวเพ็ญวิภา   ก้อนทอง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีการศึกษา         2560   บทคัดย่อ   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำพื้นฐาน ก่อนเรียนละหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งใช้ควบคู่กับแบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน (2) …

View page »

ผอ.เนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร

การพัฒนากลยุทธ์S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียนการสอน2ภาษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล1ศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  อ่านต่อ…   การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร Intensive English and Chinese Program โรงเรียนเทศบาล1ศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  อ่านต่อ…

View page »