ครูพิกุล กุศล

ปกคู่มือ

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง      : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ            การจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

ชื่อผู้ศึกษา  :  นางพิกุล  กุศล

ปีการศึกษา : 2557

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ และเพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อน และหลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาล                   ปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  จังหวัดเชียงรายจำนวน 30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดั้งนี้ ประกอบด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยแผนการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์                    เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ดำเนินการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมการทดลอง ระหว่างการทดลอง ในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 1-10 โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จนครบ 10 สัปดาห์ จึงทำการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชุดเดียวกันซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้

1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการจัดกิจกรรม การทดลองวิทยาศาสตร์ในระหว่างการทดลองสัปดาห์ที่ 1 –10 มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น คือ หลังการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะ 1.98 สัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะ 2.23 สัปดาห์ที่ 3มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะ 2.56สัปดาห์ที่ 4มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะ 2.99 สัปดาห์ที่ 5            มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะ 3.42 สัปดาห์ที่ 6  มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะ 3.73 สัปดาห์ที่ 7มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะ 3.99  สัปดาห์ที่ 8มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะ 4.26 สัปดาห์ที่ 9มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะ 4.42 และสัปดาห์ที่ 10  มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะเท่ากับ 4.64

2. ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์แต่ละด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ คือ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะก่อนการจัดกิจกรรม            มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.74  คิดเป็นร้อยละ 34.80 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ทักษะหลังการจัดกิจกรรม           มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80  มีค่าความแตกต่างเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.15 คิดเป็น           ร้อยละ 63.00