ครูภานุรัตน์ นันตา

บทคัดย่อ

ชื่อวิจัย            รายงานการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล  5  เด่นห้า        เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย                     นายภานุรัตน์  นันตา

ปีการศึกษา             2557

สถานศึกษา            โรงเรียนเทศบาล 5  เด่นห้า  เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

                       การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  คือ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5  เด่นห้า ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล5  เด่นห้า โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดฝึกทักษะ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5   เด่นห้า  ที่เรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 151 คน  ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (m) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางและความเรียง  ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า

1.  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5  เด่นห้า  โดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ของชุดฝึกทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน พบว่า ทุกบทเรียน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และจากการนำบทเรียนไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในแบบ ขั้นทดลองใช้กลุ่มเล็ก จำนวน 10 คน พบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงดังกล่าว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.83/84.50  ขั้นทดลองใช้ภาคสนาม จำนวน 30 คน พบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงดังกล่าว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.56/83.17  และเมื่อนำไปทดลองใช้กับประชากร  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 151 คน พบว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.64 / 81.49 ซึ่งแสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง หลังเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สูงกว่าก่อนเรียน  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ที่เรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก