ครูนันทยา ใจกาศ

12006906_1062337663777012_683517999_o

 

 

บทคัดย่อ

ชื่อหัวข้อศึกษา  : รายงานการศึกษาผลการใช้หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ชุดพระมหากษัตริย์ผู้ทรง สถาปนาอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา      และ วัฒนธรรม   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  จ.เชียงราย

ชื่อผู้ศึกษา         :  นางสาวนันทยา  ใจกาศ

ปีการศึกษา        :  2558

การศึกษาผลการใช้หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ชุดพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จ.เชียงราย เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ชุดพระมหากษัตริย์ผู้ทรง สถาปนาอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยบุคคลสำคัญของชาติไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จ.เชียงรายที่เรียนด้วยหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ชุดพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จ.เชียงราย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ชุดพระมหากษัตริย์ผู้ทรง สถาปนาอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จ.เชียงราย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จ.เชียงราย รวม จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น107 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย

ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ และหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ชุดพระมหากษัตริย์ผู้ทรง สถาปนาอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จ.เชียงราย จำนวน 5  เล่ม โดยผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และนำมาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน