ครูอรุณี สุภาวษิต

12592246_840744132715165_6358499627289546996_n

บทคัดย่อ

 

การศึกษาเรื่อง :  การใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนเทศบาล  ๑ ศรีเกิด

ผู้ศึกษา          :    อรุณี   สุภาวษิต

สถานศึกษา    :    โรงเรียนเทศบาล  ๑ ศรีเกิด  สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

ปีการศึกษา     :    2557

 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ   และเพื่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล  ๑ ศรีเกิด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล  ๑ ศรีเกิด  ปีการศึกษา  2557  โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเลือก  เนื่องจากผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย บทเรียนสำเร็จรูป   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ  การจัดการเรียนรู้ หลังจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นำมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ และค่า t – test   นำเสนอข้อมูล

จากการศึกษาพบว่า

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล  ๑ ศรีเกิด  ในภาพรวม จำนวน  33  คน  พบว่า มีประสิทธิภาพร้อยละ 84.28/87.88 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80/80  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  พบว่า ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 9.12  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.21 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 17.58   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.32 และค่า  t – test  เท่ากับ 20.028** แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่  .001

3.  พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่นักเรียนมีความพึงใจมากที่สุด คือ บทเรียนสำเร็จรูปมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้