ครูเทิด นาคพิพัฒน์

56349

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน     เทิด   นาคพิพัฒน์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา   2557

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาผลการใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย ก่อนและหลังการเรียน และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จำนวน 104 คน กลุ่มตัวอย่าง เพื่อการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 28 คน       ที่เลือกเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  (1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา   และวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย สำหรับนักเรียน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ชุด  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย รายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ อยู่ระหว่าง .20 – .80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .20 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 และ  3) แบบวัดความพึงพอใจในการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา a เท่ากับ 0.49 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า t – test  Dependent

ผลการศึกษาพบว่า

1.  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย รายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ดังนี้ ชุดที่ 1 ประเพณีตานก๋วยสลาก มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.05/80.36 ชุดที่ 2ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด ประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.61/80.71 ชุดที่ 3 ประเพณีตานหาพญามังราย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.59/80.00 และชุดที่ 4 ประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.04/83.57 โดยรวมมีชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.32/81.16

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องประเพณีท้องถิ่นเชียงรายรายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาล1ศรีเกิดอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงรายปรากฏว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นเชียงราย รายวิชาหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า มีค่าเฉลี่ย ()= 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.71 นักเรียนตอบคำถามความพึงพอใจไปในทิศทางเดี่ยวกัน โดยสรุปนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ มาก