ครูอติชาติ จันระวังยศ

ชื่อรายงาน            รายงานผลการสอนโดยวิธีเรียน ของ เดวิด เอคอล์บ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์และ

เจตคติต่อการเรียนดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 1

ศรีเกิด

ผู้รายงาน               นายอติชาติ    จันระวังยศ

สถานศึกษา           โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

ปีที่ศึกษา               2558

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนดนตรีตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยวิธีเรียน ( Learning  How  To  Learn )  ของ  เดวิด เอคอล์บ ( David  A. Kolb)   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เทคนิคการสอนดนตรีตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยวิธีเรียน( Learning  How  To  Learn )  ของ  เดวิด เอคอล์บ ( David  A. Kolb) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย รวมถึงและ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเรียน( Learning  How  To  Learn )  ของ  เดวิด เอคอล์บ ( David  A. Kolb)   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/3 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 36 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเรียนดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 12 แผน  2) แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนเทศบาล 1ศรีเกิด สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย  3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนเทศบาล 1ศรีเกิด สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t = test ผลการศึกษาพบว่า

  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเรียนดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล1ศรีเกิด จำนวน 12 แผนมีประสิทธิภาพ 84.80/82.82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สูงกว่าก่อนใช้การจัดการเรียนรู้โดยวิธีเรียนดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดมีเจตคติต่อการเรียนดนตรีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด