ครูประภัทสรณ์ รุ้งดี

การศึกษาเรื่อง :  ผลการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่

ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

ผู้ศึกษา                  : ประภัทสรณ์  รุ้งดี

สังกัด                    : โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด   สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

ปีการศึกษา           : ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่   ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดในภาพ และศึกษาผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  แยกเป็นรายด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  จำนวน 30 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเลือก  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง   แบบประเมินพัฒนาการ  นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า  t – test   จากการศึกษาพบว่า

1.  ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่  ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ในภาพรวม พบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่  ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  9.57    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.43  หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  19.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.48 แสดงว่า หลังการจัดกิจกรรมมีพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

2.  ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด แยกเป็นรายด้าน

2.1    ทักษะด้านการยืนเดินและนั่ง  พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.09  หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.38 แสดงว่า หลังการจัดกิจกรรมมีพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

2.2    ทักษะด้านการวิ่งและการเล่นลูกบอลพบว่าก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.60  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.62  หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  5.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.38 แสดงว่า หลังการจัดกิจกรรมมีพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

2.3     ทักษะด้านทักษะการกระโดดพบว่าก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.30  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.92  หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.00   แสดงว่าหลังการจัดกิจกรรมมีพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01