ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชียงราย

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 จำนวน 3 โรงเรียน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 จำนวน 80 โรงเรียน และ ททท. ได้พิจารราจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำพูนอีก 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 84 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวภายในโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สถ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และเล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมทั้งได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับครู-อาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพและนักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้และการเล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เชียงรายเป็นสถานที่ที่คนนิยมมาท่องเที่ยวจึงได้เลือกให้โรงเรียนเป็นศูนย์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ทั้งจากภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
2. เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้แหล่งการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนต่อชุมชน ผู้ปกครองและผู้ที่พบเห็นโดยทั่วไป

 

Chiangrai tourism learning center

Department of Local Government together with the Tourism Authority of Thailand (TAT). has signed a memorandum of cooperation, the first establishment of a learning center             for tourism on September 2, 2008 for 3 schools. The second time was on June 18, 2012 for      80 schools and has considered establishing a learning center for tourism with Srinagarindra          the Princess Mother School Lampoon. Now there are 84 schools with the aim to establish         a learning center for tourism within the school are the responsibility of department of Local Government, Thailand. The objective is to encourage young people with the knowledge and recognizes the importance of the tourism industry and also have the curriculum of tourism to serve as a guide for teachers in teaching and learning for students in elementary school – high school.

To make the process of teaching, teacher effectiveness and student experience of learning and seeing the benefits of the Tourism Authority of Thailand (TAT). Chaingrai is the place where popular for tourist was chosen so the school was chosen to be a tourism center of Chiangrai and to enable students to develop their own learning both inside and outside         the classroom. The school has established a center for tourism as learning objectives

1. To develop resources in tourism conducive to learning for students and the general public.

2. To create an atmosphere of learning in the tourism resources.

3. To create a positive image of the school community, parents with general experiences.

  ประมวลภาพการจัดกิจกรรม  ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชียงราย

IMG_7242
72ชิ้น « 1 ของ 72 »

กิจกรรมปีการศึกษา 2562

61ชิ้น « 1 ของ 3 »