MOU โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

ความเป็นมา

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สานักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

View page »

ติวแผนการสอน (ป.1 เทอม 2)

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม (ติวแผนการสอน โดยอาจารย์ โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ป.1 เทอม 2) ณ โรงเรียน เทศบาล 1 ศรีเกิด ) 27 กันยายน 2559  

View page »

ศึกษาดูการสอน

คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดศึกษาดูการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายประถม) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View page »

อบรมเรื่องสื่อสร้างสรรค์

คณะครูจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายประถม) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอบรมเรื่องการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนให้แด่คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด

View page »

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 29-30 เมษายน 2560 โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

View page »