อบรมเรื่องสื่อสร้างสรรค์

คณะครูจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายประถม) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอบรมเรื่องการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนให้แด่คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด

61ชิ้น