ศึกษาดูการสอน

คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดศึกษาดูการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายประถม) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24ชิ้น