ครูรุ่งอรุณ ใจเครือคำ

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง         :    ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้ศึกษา      :  นางสาวรุ่งอรุณ  ใจเครือคำ

ปีการศึกษา    :  2558

สถานศึกษา    :  โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จำนวน 32 คน ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคนจำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคน ศึกษาคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) พร้อมกับนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยายใต้ตารางด้วยความเรียง

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคน เล่มที่ 1–5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 80/80 ทุกเล่ม โดยภาพรวมได้เท่ากับ 85.48/85.74
  2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.03 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.16และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.56คะแนนคิดเป็นร้อยละ 77.81  และคะแนนความก้าวหน้าเท่ากับ 5.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.06
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ  หารระคน พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D. = 0.49)